Organizimi, drejtimi i procesit të votimit dhe shpallja e rezultatit të votimeve për zgjedhjen e Kryetarit të Partisë dhe të Bërthamës në zgjedhjet e brendshme  të datës 11 Shkurt 2017 është objekt i veprimtarisë së Komisionit të Garancive. Zgjedhjet organizohen në respektim të parashikimeve Statutore dhe sipas kësaj Rregulloreje.