Dhuro

Burime financiare te LIBRA-s janë kuotat e anëtarësisë; çdo pasuri e fituar në mënyrë të ligjshme; fondet publike duke përfshirë edhe ndihmën financiare në masën e caktuar në Buxhetin e Shtetit; dhuratat në vlerë monetare, natyrë ose shërbime, nga individë, persona juridikë apo fizikë, organizata e fondacione politike, në mënyrën e përcaktuar me ligj dhe sipas procedurave ligjore përkatëse. LIBRA nuk mund të pranojë dhurata nga persona juridikë apo fizikë, që mund të ndikojnë në veprimtarinë e saj.

Për Donacione
BANKA KOMBETARE TREGTARE
KODI SWIFT: NCBAALTX
PARTIA LISTA E BARABARTE

IBAN NE ALL: AL3820511021002239CLTJCLALLA
IBAN NE EUR: AL7520511021002239CLTJCFEURB
IBAN NE USD: AL6520511021002239CLTJCFUSDD
IBAN NE GBP: AL1720511021002239CLTJCFGBPE
IBAN NE CHF:  AL1620511021002239CLTJCFCHFJ

NR I LLOGARISE: 402002239

Dhuro nëpërmjet M-Pesa nga celulari juaj ose në cdo dyqan Vodafone në numrat e mëposhtëm:
+355 69 30 60000 në euro dhe +355 69 30 50000 në lekë